Regulamin konkursu Metamorfoza 2015

expand_more

Regulamin Konkursu Moja Metamorfoza

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu „Metamorfoza 2015”, jest: Diamante Spychała SP. K., z siedzibą w 61-859 Poznań, ul. Grobla 17,  zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs będzie organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.Konkurs trwa w okresie 03.09.2014 – 30.09.2015.
 3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronie internetowej prowadzonej przez Organizatora pod adresam URL http://www.diamante.pl , w dniach od 03 września 2015 roku do 30 września 2015 roku.
 5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Diamante Spychała Sp. K. , NIP: 7781465854, zwany dalej "Fundatorem"
 6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu, określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie kobiety pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Aby wziąć udział w konkursie,
 •  należy wysłać maila z Imieniem, Nazwiskiem, numerem telefonu oraz uzasadnieniem dlaczego potrzebujesz metamorfozy
 • do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcie swojej twarzy.
 • wyraża zgodę na korzystanie ze swojego wizerunku w ramach konkursu i jego promocji

 

3. Zasady wyłaniania zwycięzców.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w pkt 2 i 3 Regulaminu.
 2. Spośród zgłoszeń nadesłanych przez uczestników Konkursu, jury wskaże zwycięzców, którym zostanie przyznana nagroda określona w pkt 5 Regulaminu.
 3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora
 4. Organizator w dniu 05 października 2015 roku opublikuje na stronach www.diamante.pl listę zwycięzców, zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody oraz poinformuje o miejscu i terminie jej realizacji pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika konkursu.

 

5. Nagrody.

 • 8 jednoosobowych zaproszeń na „metamorfozę” ("Metamorfoza 2015” obejmuje strzyżenie, koloryzację, makijaż oraz sesję zdjęciową)

 

6. Postanowienia Końcowe

 1. Uczestniczka zobowiązuje się do stosowania wszelkich poleceń i decyzji Organizatora dotyczących realizacji nagród konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania konkursu oraz możliwości dokonania zmian w treści Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Uczestniczki zostaną poinformowane przez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie internetowej www.diamante.pl
 3. Administratorem danych Uczestniczek konkursu jest Organizator. Dane te będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu. Dane Uczestniczek będą również przekazywane podmiotom współpracującym przy organizacji projektu.
 4. Uczestniczka projektu ma prawo dostępu do treści i poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek Uczestniczka przyjmuje do wiadomości fakt, że ich nie podanie może uniemożliwić jej udział w projekcie. Uczestniczka przystępując do udziału w projekcie, wyraża zgodę na powyższe warunki przetwarzania danych.
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o decyzjach Organizatora to są one ostateczne i nie służy od nich odwołanie. Decyzje, o których mowa w niniejszym punkcie, nie wymagają uzasadnienia.
 6. Naruszenie przez Uczestniczkę któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub   Umowy   z   Organizatorem   (jeśli   zostanie   zawarta)   lub jakiegokolwiek z podpisanych przez nią oświadczeń, uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o  wykluczeniu Uczestniczki z prawa do realizacji nagrody głównej konkursu „Metamorfoza 2015".
 7. Z chwilą podpisania przez Laureatkę konkursu umowy o wykonanie metamorfozy, Organizator nabywa prawa do korzystania z jej wizerunku, pokazanych w ramach jej udziału w przebiegu metamorfozy. Organizator jest uprawniony do korzystania z tych praw w ramach konkursu, jego eksploatacji i promocji, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestniczki konkursu, z prawem upoważniania innych osób do takiego korzystania, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili opublikowania niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim,  prawach pokrewnych, w tym na polach eksploatacji i zasadach opisanych szczegółowo w oświadczeniach lub umowach podpisanych przez Uczestniczkę w związku z jej udziałem w konkursie.